Эхлэл | Өрнөл | Төгсгөл | Таавар таалгая

Sunday, February 26, 2012

Түр салалт их хайрыг бадрааж өнгөц хайрыг унтраадаг...

No comments:

Post a Comment